หน้าหลัก | เกี่ยวกับโครงการ | ห้องสมุดพอเพียง | KM การจัดการความรู้
 
cdlearnse.stou.ac.th
๏ฟฝิง๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝอข๏ฟฝ๏ฟฝยพ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝยง
Home :: หน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝัก
 

๏ฟฝิด๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝลข๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝรจาก twitter

  เกี่ยวกับโครงการ


สัญลักษณ์ CDLES-STOU

ศูนย์การเรียนรู้ทางไกลเศรษฐกิจพอเพียง
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
The Center for Distance Learning of Sufficiency Economy
Sukhothai Thammathirat Open University

ใช้สัญลักษณ์ธงชาติที่ขึ้นมาจากแผ่นดินและผลิออกเป็นใบสีทอง
เพื่อเป็นความหมายที่แสดงให้เห็นถึงการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
ได้ทรงสร้างรากฐานที่มั่นคงให้แก่ประเทศชาติและประชาชนชาวไทยทุกคน
ซึ่งสังคมไทยได้มีการน้อมนำเอาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ที่พระองค์ท่านพระราชทานให้ไปใช้อย่างเติบโตในทุกหนแห่งในสังคม

 

ศูนย์การเรียนรู้ทางไกลเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเว็บไซต์ที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (มสธ.) ในฐานะที่ มสธ. มีจุดเด่นเรื่องการจัดการเรียนการสอนทางไกล จึงมุ่งให้เว็บไซต์นี้ คือ http://cdlearnse.stou.ac.th เป็นศูนย์เรียนรู้ทางไกลเศรษฐกิจพอเพียงที่เป็นฐานข้อมูลใหญ่ระดับประเทศ (Knowledge-Based Society) ที่เป็นแหล่งเรียนรู้ทุกเรื่องแบบบูรณาการและครบวงจรเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงสำหรับประชาชนทั่วประเทศ  ศูนย์การเรียนรู้ทางไกลเศรษฐกิจพอเพียง  มีวัตถุประสงค์ที่สำคัญ 2 ประการ คือ

พระบรมราโชวาทฯ

(1) เพื่อพัฒนาสู่การเป็นศูนย์กลางของฐานข้อมูลการเรียนรู้
เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับสากล และ

(2) เพื่อเป็นเวทีในการสร้างกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของ
ประชาชน/ผู้สนใจทั่วไป เกี่ยวกับการนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติ

 

 

 

 

ภายในเว็บไซต์มีสาระสำคัญ คือ

 1. พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้รวบรวมทั้งหมดทุกด้าน รวมถึงที่เกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

 2. สื่อเรียนรู้ออนไลน์  ประกอบด้วยบทเรียนออนไลน์ จำแนกออกเป็น 2 ส่วน คือ ภาคแนวคิดซึ่งเป็นองค์ สื่อเรียนรู้ออนไลน์ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อาทิ 3 ห่วง 2 เงื่อนไข  เกษตรทฤษฎีใหม่ หลักศาสนากับเศรษฐกิจพอเพียง เศรษฐศาสตร์แนวพุทธ เศรษฐศาสตร์ทางเลือก  การพัฒนาที่ยั่งยืน  และภาคปฏิบัติ คือ กรณีศึกษาความสำเร็จของการนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติทั่วประเทศ  ฐานข้อมูลบุคคลพอเพียง

 3. ฐานข้อมูลบุคคลพอเพียง  ผู้สนใจสามารถสืบค้นชีวประวัติ  ปัจจัยแห่งความสำเร็จของบุคคล  ต้นแบบจากทุกอาชีพและอยู่ในจังหวัดต่าง ๆ ทั่วประเทศ


  ชุมชนต้นแบบพอเพียง

 4. ชุมชน/หน่วยงานต้นแบบพอเพียง โดยมีการรวบรวมความสำเร็จของการนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติ จากชุมชน/หน่วยงานต่างๆ ทั่วประเทศ เพื่อให้เข้ามาศึกษาค้นคว้ากรณีตัวอย่างจริง

 5. ห้องสมุดพอเพียง (Sufficiency Library) เป็นห้องสมุดที่เป็นแหล่งห้องสมุดพอเพียง
  รวบรวมข้อมูลหนังสือ บทความ รายงานการวิจัย ข้อคิดจาก
  บุคคลต้นแบบที่ประสบผลสำเร็จในการนำหลักเศรษฐกิจพอเพียง
  ไปใช้ ตลอดจนรายการสารคดี multimedia ที่เกี่ยวข้องกับ
  เศรษฐกิจพอเพียงอย่างเป็นระบบ  โดยมีลักษณะเป็นห้องสมุด on-line ที่ประชาชนและผู้สนใจทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาค้นคว้า
  หาความรู้เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงได้ตลอดเวลา


  ช่องทางทำกิน
 6. ช่องทางทำกิน นำเสนอข้อมูลในลักษณะคู่มือ  ภาพประกอบที่สามารถ ดาว์นโหลดได้เกี่ยวกับการประกอบอาชีพต่าง ๆ  เพื่อสร้างอาชีพ การลดค่าใช้จ่าย


  สนทนาประสาพอเพียง

 7. สนทนาประสาพอเพียง  เป็น KM  Forum/Webboard  เวทีความคิดเห็น การถาม-ตอบ เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันเกี่ยวกับการนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติ และมีการนำปราชญ์ชาวบ้านที่ประสบผลสำเร็จในการนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติ มาเป็นผู้สอนและให้คำปรึกษาบนเว็บไซต์นี้ด้วย 

 

 
   
     

 

 

Last updated : 04-Oct-2010 5:12 PM
© 2002-2008 Sukhothai Thammathirat Open University. All rights reserved.