หน้าหลัก | เกี่ยวกับโครงการ | ห้องสมุดพอเพียง | KM การจัดการความรู้
 
cdlearnse.stou.ac.th
๏ฟฝิง๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝอข๏ฟฝ๏ฟฝยพ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝยง
Home :: หน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝัก
 

๏ฟฝิด๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝลข๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝรจาก twitter

ชุมชนต้นแบบพอเพียง
ชุมชนต้นแบบพอเพียง

ศูนย์ปราชญ์ชาวบ้าน ปีงบประมาณ 2551
ภายใต้โครงการพัฒนาการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่โดยยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอพียง 
ลำดับ
ชื่อปราชญ์/
ผู้ประสานงาน
ชื่อศูนย์
ที่อยู่
จังหวัด
โทรศัพท์
1
นายชมชวน  บุญระหงษ์ สถาบันชุมชนเกษตรกรรมยั่งยืน 363 หมู่ 4
ถนนเชียงใหม่-แม่โจ้ ต.หนองจ๊อม อ.สันทราย
เชียงใหม่ 0-5335-4053-4, 08-1885-6272
2
นายพัฒน์  อภัยมูล สถาบันทรัพยากรและเกษตรกรรม
ยั่งยืนแม่ทา
61 หมู่ 5 ต.แม่ทา กิ่ง อ.แม่ออน เชียงใหม่ 08-6188-1850
3
นางทองดี  โพธิยอง เครือข่ายงานพัฒนาเพื่อส่งเสริม
กลุ่มออมทรัพย์และอาชีพเชียงใหม่
28 ม.4 ต.ดอนแก้ว อ.สารภี เชียงใหม่ 0-5342-8306, 08-9555-2345
4
นายสมชาย เตชนันท์ เครือข่ายวิถีชีวิตเกษตรกรรมยั่งยืน 514/1 หมู่ 1 ต.ริมใต้
อ.แม่ริม
เชียงใหม่ 0-5329-7015, 08-6194-1618, 08-1746-3031
5
นางสาวอรุณี เวียงแสง ศูนย์ส่งเสริมการศึกษาเพื่อการพัฒนา 728 บ้านหนองป่าก่อ
ต.ขุนยวม อ.ขุนยวม
แม่ฮ่องสอน 08-9850-3389
6
นายยรรยงค์ ยาดี ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง อ.ปาย 76/1 หมู่ 2 ต.แม่นาเติง
อ.ปาย
แม่ฮ่องสอน 0-5306-5049, 08-9262-2282
7
นางพรรณพิมล  ปันคำ ศูนย์เกษตรกรรมยั่งยืน
ตำบลศรีเมืองชุม
59  หมู่ 7 บ้านสันถนนใต้  ต.ศรีเมืองชุม  อ.แม่สาย เชียงราย 08-1025-5598
8
นายสมพงษ์  กุระปะ กสิกรรมไร้สารพิษดอยรายปลายฟ้า 259  หมู่ 8  ต.ท่าสาย 
อ.เมือง 
เชียงราย 0-5370-0504, 08-6923-5792
9
นายสมโภช  ปานถม กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกพืชปลอดภัย
จากสารพิษบ้านห้วยรากไม้
253 หมู่ 5 บ้านห้วยรากไม้ ต.สบป้าด อ. แม่เมาะ ลำปาง 08-7176-8101
10
นางรัศภัธ ยิ่งสุขสันติสุข   46 หมู่ 5 ต.สบป้าด
อ.แม่เมาะ
ลำปาง 08-1881-2063
11
นายไพบูลย์  จำหงษ์ ศูนยืเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
บ้านทาป่าเป่า
48  หมู่ 6 บ้านทาป่าเปา ต.ทาปลาดุก  อ.แม่ทา ลำพูน 0-5354-8091, 08-9265-2714
12
นายสุรัตน์  รุกขรัตน์ เครือข่ายกลุ่มเกษตรอินทรีย์
ตำบลป่าไผ่
41/2 หมู่ 9 ต.ป่าไผ่  อ.ลี้ ลำพูน 0-5353-6145, 08-5145-0992
13
นายชูศักดิ์  หาดพรม ศูนย์การเรียนรู้บ้านแสงเทียน 118 หมู่ 1 ต.เมืองจัง 
อ.ภูเพียง
น่าน 0-5468-4506, 08-9191-4668
14
นายประทีป อินแสง ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน "สวนแสงประทีป" 197 หมู่ 10 ต.กลางเวียง
อ.เวียงสา
น่าน 0-5478-1702, 08-6910-5125, 08-1746-2242
15
นายพงศ์สิริ นนทะชัย ศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน
แม่ระวาน
83 หมู่ 5 บ้านแม่ระวาน ต.ยกกระบัตร อ. สามเงา ตาก 0-5559-7320, 08-5731-0830
16
นายอัษฎางค์  สีหาราช ศูนย์ฝึกอบรมเกษตรอินทรีย์-ชีวภาพ 99 หมู่ 2  ต.คอรุม  อ.พิชัย อุตรดิตถ์ 0-5545-6387, 08-1046-9744 
17
นายวิชิต  ถิ่นวัฒนากูล สถาบันพัฒนาชุมชนเข้มแข็ง มูลนิธิพะเยาเพื่อการพัฒนา 91 หมู่ 2 บ้านทุ่งต้นศรี
ต.สันป่าม่วง อ.เมือง
พะเยา 0-5445-8757, 08-1964-1372
18
นายมโนชญ์  เทศอินทร์ ศูนย์เรียนรู้เพื่อชีวิตตามแนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
90 หมู่ 14 บ้านนาไร่เดียว
ต.แม่กา อ.เมือง
พะเยา 08-1796-3650
19
นายทองปาน  เผ่าโสภา ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน
บ้านหนองปลวก
163 หมู่ 14 ต.หนองกุลา อ.บางระกำ พิษณุโลก 08-6206-3680
20
นายสุรินทร์  อินจง   1/1 หมู่ที่ 1 บ้านสวนป่า
ต.ท่างาม อ.วัดโบสถ์
พิษณุโลก 0-5529-1236-7
08-1962-1312
21
นายจรัส  โยธา เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน
จังหวัดอุทัยธานี
87/11  หมู่1  ต.เขากวางทอง  อ.หนองฉาง อุทัยธานี 0-5653-3376, 08-1972-9813
22
นายสุพจน์ โคมณี ศูนย์เรียนรู้การดำรงชีวิต
เศรษฐกิจพอเพียง บ้านหนองข่อย
33 หมู่ 5 ต. หนองกระเจา อ.ชุมแสง นครสวรรค์ 08-1041-0911
23
นายสมมาตร  บุญฤทธิ์ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
บ้านศรีวิไล
76 หมู่ 8 ต.มหาชัย
อ.ไทรงาม
กำแพงเพชร 08-6207-1285
24
นางเยาวดี ศรีพันธภนุสรณ์  ชุมชนเพชรผาภูมิ 151/1 หมู่ 21 บ้านฟ้าเกื้อ
ต.วังทอง อ.เมือง
กำแพงเพชร 08-7211-4460
25
นายจรัญ  จ๋องบุญ เกษตรธรรมชาติบ้านนาป่าแดง 32 หมู่ 1 บ้านนาป่าแดง ต.คุยบ้านโอง         อ.พรานกระต่าย กำแพงเพชร 08-1039-8686
26
นายทองคำ  เข็มทองคำ โรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียง
บ้านดอนสัก
2/1 หมู่ 3 บ้านดอนสัก
ต.ไกรกลาง อ.กงไกรลาศ 
สุโขทัย 08-1045-3486
27
นายจวน  ผลเกิด ศูนย์การเรียนรู้คนสู้ชีวิต 143 หมู่ 3 ต.โพธิ์ไทรงาม อ.บึงนาราง พิจิตร 08-1196-4378
28
นายสมพงษ์ ธูปอ้น ศูนย์การเรียนรู้เกษตรธรรมชาติ 80 หมู่ 6 ต.ทับหมัน
อ.ตะพานหิน
พิจิตร  
29
นายจักรภฤต  บรรเจิดกิจ ศูนย์เรียนรู้กสิกรรมธรรมชาติ
จังหวัดพิจิตร
วัดป่าพรหมวิหาร หมู่ 17 ต.หนองโสน อ.สามง่าม พิจิตร 0-5660-6240, 08-1041-5883
30
นายอำนวย  คลี่ใบ ฮฮมบุญอโศก 4/1  หมู่5  บ้านป่าไผ่  ต.ไทรย้อย  อ.เด่นชัย แพร่ 08-9757-3407
31
นางทานทิพย์ ธำรงวรางกูร มูลนิธิพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน
เพื่อคุณภาพชีวิตดี
มูลนิธิพัฒนาชุมชน
อย่างยั่งยืน
175 หมู่ที่ 2 
ต.เขื่อนอุบลรัตน์ อ.อุบลรัตน์
ขอนแก่น 08-5000-2235, 043-446113
32
นายบุญเต็ม ชัยลา ศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านดงบัง 68 หมู่ 4 บ้านดงบัง ต.คอนฉิม อ.แวงใหญ่ ขอนแก่น 08-1708-9929
33
นายผอง  เกตพิบูลย์ มหาวิชชาลัยภูมิปัญญา
ไทยอีสานคืนถิ่น
83 หมู่ 7 บ้านโนนพริก ต.โคกสง่า อ.พล ขอนแก่น 0-4349-7570, 08-9570-7227
34
นายทัศน์ กระยอม ศูนย์เรียนรู้ฟื้นฟูเกษตรพื้นบ้าน
อำเภอแวงน้อย
108 หมู่ 6 บ้านโสกน้ำขาว ต.ก้านเหลือง   อ. แวงน้อย ขอนแก่น 08-9863-1593
35
นายทองอินทร์ ภูมิช่อ ศูนย์เรียนรู้บ้านเชียงงาม 163 ม.22 บ้านเชียงงาม ต.บัวบาน อ.ยางตลาด กาฬสินธุ์ 084-7032801
36
พระมหาสุภาพ  พุทฺธวิริโย ศูนย์พัฒนาคุณธรรม
จังหวัดกาฬสินธุ์
ศูนย์พัฒนาคุณธรรม
จังหวัดกาฬสินทร์ วัดป่านาคำ 
ต.จุมจัง อ.กุฉินารายณ์ 
กาฬสินธุ์ 081-5929398
37
นายเฉลิมศักดิ์ ถนอมสิทธิ์ ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติกาฬสินธุ์ ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติกาสิน 109 บ้านหัวแฮด ต.ธัญญา    อ.กมลาไสย กาฬสินธุ์ 089-7146525, 043-830085
38
นายอดิสร เหล่าสะพาน ศูนย์เรียนรู้ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง
บ้านดอนมัน
25 ม.13 บ้านดอนมัน ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย มหาสารคาม 08-7859-3081
39
นายคำพันธ์ เหล่าวงษี ศูนย์เรียนรู้เกษตรกรรมยั่งยืนชุมชน 43 หมู่ 2 ต.ศรีสุข อ.กันทรวิชัย มหาสารคาม 08-9618-4075
40
นายล้วน กุลแก้ว คุณธรรมนำชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง เลขที่ 112 หมู่ 10 บ้านหลุบควัน ต.ยาง อ.นาดูน มหาสารคาม 087-2496468
41
นายกฤติเดช ศรีเนตรภัทธ์   52 หมู่ 3 ต.กู่ทอง อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม 44160 มหาสารคาม 0-4398-8027-8
42
นายบุญมี ทอนมาตย์ นายบุญมี  ทอนมาตย์
(เกษตรทฤษฎีใหม่)
98/1 บ้านคุ้มเหนือ ม.3 ต.หัวช้าง อ.จตุรพักตรพิมาน ร้อยเอ็ด 089-274-1921
43
นายอุทัย  สุทธิประภา ศูนย์ร้อยเอ็ดอโศก ศูนย์ร้อยเอ็ดอโศก 110 หมู่ 6 บ้านเหล่าแขม ต.เกาะแก้ว อ.เสลภูมิ ร้อยเอ็ด 08-6223-8811
44
นางพิมพ์ โถตันดำ   93 ม.3 บ้านนาขาม ต.นาม่อง อ.กุดบาก สกลนคร 087-0484124
45
นายสุพจน์ สัตถาผล ศูนย์ฝึกอบรมบุญนิยมสกลอโศก ชุมชนสกลอโศก เลขที่ 168
หมู่ 5 ต.ค้อเขียว อ.วาริชภูมิ
สกลนคร  
46
นายประทิน  นาวัยเชียง ศูนย์ฝึกอบรมชุมชน
บุญนิยมศรีโคตรบูรณ์อโศก
1 หมู่ 7บ้านศรีโคตบูรณ์ ต.ศรีสงคราม อ.ศรีสงคราม นครพนม 08-9711-9224   
045-599453
47
นายสถาพร  มณีโชติ ศูนย์เครือข่ายกสิกรรม
ธรรมชาติตุ้มโฮม
ศูนย์ตุ้มโฮม  บ้านดอนโมง  หมู่4 ต.หนองญาติ อ.เมือง นครพนม 08-1262-8321
48
นางสาวงามบุญ ชาวหินฟ้า ชุมชนราชธานีอโศก 99 หมู่10 หมู่บ้านราชธานีอโศก   ม.10  ต.บุ่งไหม อ.วารินชำราบ อุบลราชธานี 081-7905138
49
นายชาลี มาระแสง ศูนย์การเรียนรู้เกษตรทฤษฎ๊ใหม่ มหาวิชชาลัยภูมิปัญญาไทอีสานคืนถิ่น 25 หมู่ 10 บ้านกุดซวย ต.คำพระ อ.หัวตะพาน อำนาจเจริญ 0-4545-0150,087-9581801
50
นายบุญหลาย กัลยา ไร่นาสวนผสมมหาวิทยาลัยชีวิต
แบบยั่งยืน
65 หมู่ 2 ต.ไร่สีสุก
อ.เสนางคนิคม
อำนาจเจริญ 081-0630930
51
นายแห่งไท กมลรัตน์ เครือข่ายกสิกรรมไร้สารพิษ
แห่งประเทศไทย (สวน "ส่างฝัน")
ชุมชนสวนส่างฝัน เลขที่ 216 หมู่ 11 บ้านยาง อ.เมือง อำนาจเจริญ  
52
นางสาวพลีขวัญ พูลลาภ ศีรษะอโศก ม.15 ต.กระแซง  อ.กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ 045-635-767
53
พระพรมมา  สุภัทโท ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติจังหวัดยโสธร ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติ จ.ยโสธร 81 หมู่ 8 ต.กระจาย อ.ป่าติ้ว ยโสธร 045-795505, 08-9629-1452
54
นายศรีเทพ คชนะ ศรีเทพ  คชนะ 72 หมู่ 10 บ้านคำม่วงไข่ ต.โนนเปื่อย อ.กุดชุม ยโสธร 08-9995-3582
55
นายเชียง ไทยดี กลุ่มฟื้นฟูการเกษตรตำบลยาง 59 หมู่ 2 บ้านอนันต์ ต.ยาง อ.ศรีขรภูมิ สุรินทร์ 0-4456-0266
56
จ.ส.อ.วิชาพร พินธุรักษ์ เครือข่ายกสิกรรมไร้สารพิษสุรินทร์ สุรินทร์อโศก เลขที่ 7 หมู่ 2 บ้านรัตนะ ต.บุฤาษี อ.เมือง สุรินทร์ 081-3338001
57
นายนิยม จิตระดิษฐ์ เครือข่ายพ่อมหาอยู่  สุนทรชัย บ้านทับกระบือ ต.สำโรง อ.เมือง สุรินทร์ 081-3016730
58
นายโกศล หมายทอง มะเมียง เลขที่ 3 หมู่ 5 บ้านมะเมียงเหนือ ต.โชคนาสาม อ.ปราสาท สุรินทร์ 089-9488501
59
นายจันทร์ที ประทุมภา ศูนย์ฝึกอบรมเกษตรผสมผสาน
บ้านโนนรังบูรพา
138 หมู่ 6 บ้านโนนรัง
ต.ตลาดไทร อ.ชุมพวง
นครราชสีมา 08-9948-4737
60
นายอำนาจ หมายยอดกลาง ศูนย์ศึกษาการพัฒนาของชาวบ้านฯ 14 หมู่ 11 ต.วังน้ำเขียว อ.วังน้ำเขียว นครราชสีมา 08-1966-4247, 044-249107
61
นายโชคดี ปรโลกานนท์ แหล่งเรียนรู้การเกษตร
เพื่อการพึ่งตนเอง
และสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น (สวนลุงโชค)
14 หมู่6 ต.วังน้ำเขียว
อ.วังน้ำเขียว
นครราชสีมา 081-9997468
62
นายประยงค์  ใจเป็น บ้านไร่ไผ่งามฟาร์มผสม 57/1  หมู่5  บ้านหนองตอ  ต.เชียงยืน  อ.เมือง  อุดรธานี 087-2226272
63
นายชูชาติ นาแสวง ศูนย์บุญนิยมดินหนองแดนเหนือ ศูนยดินหนองแดนเหนือ 159
หมู่ 11 ต.บ้านตาด อ.เมือง
อุดรธานี 08-6851-3335 (แทนกอใจ)
64
นายนิคม  คงพันธ์ "น้ำเพื่อชีวิต" บ้านซิบหมี 135  หมู่6  ต.วะตะแบก  อ.เทพสถิต ชัยภูมิ 089-9927691
65
นายแผนผา  คงนาวัง ศูนย์บุญนิยมสิกขาหินผาฟ้าน้ำ ศูนยหินผาฟ้าน้ำ 428 หมู่ 17 บ้านนาแก ต.นาหนองทุ่ม อ.แก้งคร้อ ชัยภูมิ 044-810-095
66
นายคำเดื่อง ภาษี สถาบันฟื้นฟูภูมิปัญญาไท 40 หมู่ 8 บ้านโนนเขวา
ต.หัวผาย กิ่งอ.แคนดง
บุรีรัมย์ 08-1876-5906   
08-9949-6554
67
นายสุทธินันท์  ปรัชญพฤทธิ์ มหาชีวาลัยอีสาน 34 หมู่ 2 บ้านปากช่อง
ต.สนามชัย อ.สตึก
บุรีรัมย์ 08-1760-1337,044-782313
68
นายผาย สร้อยสระกลาง ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนกลุ่มอีโต้น้อย 158 หมู่ 4 ต.โคกล่าม
อ.ลำปลายมาศ
บุรีรัมย์ 08-9582-7325
69
นายไพรัตน์ ชื่นศรี ศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านแสงจันทร์ ฐานการเรียนรู้ชุมชน
บ้านแสงจันทร์ หมู่ 7 ต.สนามชัย อ.สตึก
บุรีรัมย์ 08-1966-4317
70
นายปรีชา  ทองอู๋ กลุ่มอนุรักษ์ภูผาขาว (สวนไทเกษตร) 38 ม.10 บ้านโคกผักหวาน ต.ผาขาว  อ.ผาขาว  เลย 08-1320-3364
71
นายคำป่วน สุธงษา สวนเกษตรน้ำฝน 67  ม.2 (สวนน้ำฝน) บ้านหนองเสือคราง
ต.หนองบัว อ.ภูเรือ  
เลย 08-1769-2141, 042-899-062, 042-899-155
72
นายประยงค์ อัฒจักร ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติภูหลวง 142 ม.5  ต.วังสะพุง
อ.วังสะพุง
เลย 081-9650569, 042-841-679
73
นายเอกวิทย์ สายแก้วเทศ กลุ่มเกษตรทำสวนบ้านน้ำพุ 134 หมู่ที่ 6 บ้านน้ำพุ
ต.ด่านซ้าย อ.ด่านซ้าย
เลย 089-5775582, 042-801071
74
นายบัวพันธ์ บุญอาจ ศูนย์เรียนรู้เกษตรกรรมแบบยั่งยืน
จังหวัดหนองบัวลำภู
66/2  ม.4  ต.ด่านช้าง  อ.นากลาง 39170 หนองบัวลำภู 081-574-5716
75
นายโฮม อุคำ กลุ่มกสิกรรมไร้สารพิษ
มุกดาหารประสานมิตร
26/1 หมู่5 บ้านบะ
ต.กกแดง อ.นิคมคำสร้อย
มุกดาหาร 087-0756673
76
นายมานะ ซอสูงเนิน   63 หมู่ 6 ต.เหล่าสร้างถ่อ อ.คำชะอี มุกดาหาร 089-2783790
77
นายชำนาญ พิทักษณ์ มหาวิทยาลัยชุมชน ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง 12 หมู่ 4 บ้านเดื่อ ต.ชุมพล อ.โพนพิสัย หนองคาย 087-8582307
78
นายอำนวย  จ่างสกุล ศูนย์อัศจรรย์ควันไม้ 34  หมู่ 10 ต.ไม้ดัด
อ.บางระจัน 
สิงห์บุรี 0-3653-4111, 08-7116-5755
79
สมณะเสียงศีล  ชาตะวโร ชมรมเพื่อนช่วยเพื่อนอินทร์บุรี 2 หมู่ 7 ต.อินทร์บุรี
อ.อินทร์บุรี
สิงห์บุรี 0-3658-1922, 08-1835-6108
80
กสิกรรมธรรมชาติ กสิกรรมธรรมชาติโป่งแรด 44/2 หมู่ 3 ต.พลับพลา อ.เมือง จันทบุรี 08-6151-0722
81
นายคำนึง  ชนะสิทธิ์ ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติชำปลาไหล 6/1  หมู่ 12 ต.สองพี่น้อง อ.ท่าใหม่  จันทบุรี 0-3943-2839, 08-9092-9596
82
นายสมศักดิ์  เครือวัลย์ ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติสองสลึง 322/1 หมู่ 8 ต.สองสลึง อ.แกลง ระยอง 08-1982-2404
83
นายดำรงศักดิ์  ชุมแสงพันธ์ ศูนย์กสิกรรมสมุนไพรไท วังจันทร์ 99 ม.1 ต.ป่ายุบใน
อ.วังจันทร์
ระยอง 0-3896-5020, 08-1983-8189
84
นายเดชา  ศิริภัทร มูลนิธิข้าวขวัญ 13/1 หมู่ 3 ถ.เทศบาลท่าเสด็จ ซอย 6 ต.สระแก้ว  อ.เมือง สุพรรณบุรี 0-3559-7193
85
นายทองเหมาะ  แจ่มแจ้ง สถาบันการพัฒนาการเรียนรู้
เกษตรอินทรีย์
52 หมู่ 6 ต.วังหว้า อ.ศรีประจันต์ สุพรรณบุรี 0-3559-1524, 08-7025-1240,
86
นายแมน ภูผา ศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์วิถีชุมชน
หนองกระโดนมน
56 หมู่ 11 ต.หนองโพธิ์ อ.หนองหญ้าไซ สุพรรณบุรี 0-3543-8029, 08-9411-0453
87
นางฉลวย เชิดฉันท์   9 หมู่ 8 ต.สระยายโสม อ.อู่ทอง สุพรรณบุรี 087-0038917
88
นายพยุง สงพูล ศูนย์เกษตรพยุงขวัญ
บ้านบางกระเบียน
226 หมู่ 6 ต.ตลุก อ.สรรพยา ชัยนาท 0-5641-5035, 08-7195-2177
89
จ่าเอกสมบัติ วิสูตรพันธ์ กลุ่มร่วมทุนวิสาหกิจชุมชน 166 หมู่ 1 ต.หนองแซง อ.หันคา ชัยนาท 0-5640-1132, 08-7209-8138
90
นางศิริวรรณ  เจนการ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน
บ้าน บ.ช.ท.
64 หมู่ 6 ต.บ้านกล้วย อ.เมือง ชัยนาท 0-5641-1221, 08-1838-5121
91
นายธงไชย  คงคาลัย ศูนย์การเรียนรู้เกษตรสมดุล
"สวนธงไชย--ไร่ทักสม"
7 หมู่ 3 ต.ทรายมูล อ.องครักษ์ นครนายก 0-3732-2059, 08-9776-6989  
92
นายวิรัตน์  จีนลักษณ์ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจชุมชน 133 หมู่ 6 ต.เกาะโพธิ์
อ.ปากพลี
นครนายก 08-1915-5025
93
นายปัญญา  ปุลิเวคินทร์ ศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ 98/1 บ้านท่าด่าน ต.หินตั้ง อ.เมือง นครนายก 08-1964-5915
94
นายยวง  เขียวนิล ศูนย์ศรียวง 91/1 ม.5 ต.ราษฎร์นิยม อ.ไทรน้อย นนทบุรี 0-2977-6943, 08-1929-9159
95
นางนงนุช คำคง ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
เพื่อนพึ่ง (ภาฯ)
55/3 หมู่ 2 ต.บ้านแห อ.เมือง อ่างทอง 0-3561-2836, 08-7406-8029
96
นายบุญช่วย วงษ์ษา   31 หมู่ 11 ต.หนองแก อ.พระพุทธบาท สระบุรี 0-3632-1198, 08-5937-6997
97
นายเพิ่มศักดิ์  มกราภิรมย์   36/2 หมู่ 3 ต.ท่างาม อ.เมือง ปราจีนบุรี 08-1817-0116
98
นางสาวปางเพียรพลี  อุปแก้ว ชุมชนปฐมอโศก 66 หมู่ 5 ต.พระประโทน
อ.เมือง
นครปฐม 0-3425-8470-1, 08-5376-9658
99
นายสุธรรม  จันทร์อ่อน ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน 54 หมู่ 10 ต.ทุ่งขวาง อ.กำแพงแสน นครปฐม 08-1384-5352
100
นายสมิทธิ์  เย็นสบาย ศูนย์ศึกษากสิกรรมธรรมชาติสระแก้ว 521/3 ถ.สุวรรณศร  บ้านหนองนกเขา อ.เมือง สระแก้ว 0-3751-5034, 08-1864-8981  
101
นายอนุศิษฎ์  ธำรงรัตนศิลป์ ศูนย์การเรียนรู้เกษตรธรรมชาติ
วังสมบูรณ์
109/1-2 หมู่ 4 ต.วังใหม่ อ.วังสมบูรณ์ สระแก้ว 0-3725-1300, 08-1826-3955
102
นายอุบล  แช่มช้อย กลุ่มเกษตรอินทรีย์บ้านเหล่ามะละกอ 21 หมู่ 15 ต.ทุ่งหลวง
อ.ปากท่อ
ราชบุรี 08-1756-4231, 08-6169-1778, 08-9213-3532
103
นายทรงยศ แสงตะวัน มหาวิชชาลัยภูมิปัญญาท้องถิ่น
สมุทรสงคราม
9/9 หมู่ 4 ต.บางพรม
อ.บางคนที
สมุทรสงคราม 0-3476-1985, 08-9829-7100
104
นายสำรวย  มีสมชัย ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
70/9 หมู่ 6 ต.พระยาบันลือ อ.ลาดบัวหลวง อยุธยา 08-7038-9553
105
นายชาญ  ทับสี กลุ่มเกษตรจุลินทรีย์ บ้านดอนผิงแดด 38/2 หมู่ 5 บ้านดอนผิงแดด ต.บางขุนไทร อ.บ้านแหลม เพชรบุรี 08-9550-2199
106
นายบัณฑิต  กูลพฤกษี ศูนย์เรียนรู้ปราชญ์ชาวบ้าน อ.เขาสมิง 230/1 หมู่ 6 ต. เขาสมิง อ. เขาสมิง ตราด 08-9098-6075
107
นายวิวัฒน์  ศัลยกำธร ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติมาบเอื้อง 114/1 หมู่ 1
ต.หนองบอนแดง อ.บ้านบึง
ชลบุรี 0-3844-9009, 08-1863-9703
108
นางทิวาพร  ศรีวรกุล ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติท่มะขาม 213 หมู่ 2 ต.ท่ามะขาม อ.เมือง   กาญจนบุรี 0-3462-4281, 08-1857-2500
109
นายแรม  เชียงกา หนองทราย 5 หมู่ 6 ต.หนองสาหร่าย อ.พนมทวน กาญจนบุรี 0-3450-6355, 08-9830-7688
110
นายวิบูลย์  เข็มเฉลิม ศูนย์ศึกษาและพัฒนาวนเกษตร 224 หมู่ 1 ต.ลาดกระทิง อ. สนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา 0-3859-7441
111
นายเอี่ยม  แสนสบาย ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติบ้านสายเพชร 159/4 หมู่ 9 บ้านสายเพชร ต.ทองมงคล อ.บางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์ 0-3269-0421, 08-6800-1935
112
นายวริสร  รักษ์พันธุ์ ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติเพลิน 69 หมู่ 8 ต.สระพลี อ.ปะทิว ชุมพร 08-1895-4527
113
นายชัยรัตน์   แว่นแก้ว ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
เพื่อชุมชนคนอยู่กับป่า
132  หมู่6  ต.ปากทรง  อ.พะโต๊ะ ชุมพร 077-520055,
081-8941973
114
นางสุดารัตน์ จูสวย ศูนย์เกษตรรักษ์ดิน 139/2 ม.5 ต.จปร. อ.กระบุรี ระนอง 081-2835857
115
นายบุญสิน พังทูน ศูนย์เรียนรู้กสิกรรมธรรมชาติ
บ้านทำเนียบ/บ้านน้ำราด
79 ม.4 ต.บ้านทำเนียบ อ.คีรีรัฐนิคม สุราษฎร์ธานี 089-9711527
116
นายจำนงค์  ประวิทย์ สภาผู้นำ 23/8  ม.2  ต.บ้านยาง  อ.คีรีรัฐนิคม สุราษฎร์ธานี 089-871-9646
117
ด.ต.นิรันดร์  พิมล ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติทุ่งสง 470 ซ.วาสนา หมู่ 7
ต.ถ้ำใหญ่ อ.ทุ่งสง
นครศรีธรรมราช 08-7885-8169
118
นายประยงค์    รณรงค์ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนไม้เรียง 51 หมู่ 9  ต.ไม้เรียง อ.ฉวาง นครศรีธรรมราช 08-1956-0865
119
นายวิรัตน์   ตรีโชติ ศูนย์เกษตรกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม
ชุมชนคีรีวง
192  หมู่ 9  บ้านคีรีวง 
ต.กำโลน อ.ลานสกา
นครศรีธรรมราช 08-9908-6427
120
พระสุวรรณ  คเวสโก ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติวัดป่ายาง วัดป่ายาง หมู่ 4 ต.ท่าวงิ้ว
อ.เมือง
นครศรีธรรมราช 08-1087-5978
121
นายสุขุม  ทองขุนดำ ศูนย์ปราชญ์ชาวบ้านบ้านโงกน้ำ 16 หมู่ 8  บ้านโงกน้ำ
ต.นาขยาด อ.ควนขนุน
พัทลุง 08-6975-5356
122
นายจับ  เย็นทั่ว ศูนย์เรียนรู้โรงเรียนร้อยหวัน พันธุ์ป่า 155 หมู่ 3 บ้านบางเรียง
ต.เกาะเต่า อ.ป่าพะยอม
พัทลุง 08-7837-9039
123
นายสงวน  มงคลศรีพันเลิศ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
บ้านเขากลม
63  หมู่7 ต.หนองทะเล 
อ.เมือง
กระบี่ 08-9590-6738
124
นายหรน  หมัดหลี ศูนย์การเรียนรู้ครูภูมิปัญญาไท
เกษตรธรรมชาติธาตุ 4
13 หมู่ 6 ต.เขาพระ อ.รัตภูมิ สงขลา 08-1748-9588
125
นายโฉม  คงสุวรรณ ศูนย์เรียนรู้การเกษตรตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดสตูล
93  หมู่ 1  ต.ท่าเรือ 
อ.ท่าแพ 
สตูล 086-2854004
126
นายมะดามิง  อารียู ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเกะรอ 31/2 ม.4 ต.เกะรอ อ.รามัน ยะลา 081-368 5738
127
นายสมพงษ์ พรผล ศูนย์เรียนรู้เพื่อชีวิตที่ยั่งยืน หมู่ที่ 2 บ้านท่าอยู่ ต.ท่าอยู่ อ.ตะกั่วทุ่ง พังงา 076-444315
128
นางไพจิตร จิตรวงษา ผักปลอดสารพิษวิชิตหมู่ 2 หมู่ 2 ต.วิชิต อ.เมือง ภูเก็ต 086-7421856

ที่มา ข้อมูลจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

 

 
   
     

 

 

Last updated : 04-Oct-2010 5:12 PM
© 2002-2008 Sukhothai Thammathirat Open University. All rights reserved.