หน้าหลัก :: ศูนย์การเรียนรู้ทางไกลเศรษฐกิจพอเพียง มสธ.
 
>>>> ดูทั้งหมด                                                                                   
ค้นโดยภาค    
ค้นโดยชื่อ     
ภาคเหนือ
ชื่อ นามสกุล นายจวน  ผลเกิด
วันเดือนปีเกิด ก.ค. 2479
อาชีพปัจจุบัน ทำเกษตรทฤษฎีใหม่ แบบปลอดสาร
วุฒิการศึกษา เรียนที่โรงเรียนวัด
ที่อยู่ปัจจุบัน 143 หมู่ 3 บ้านทุ่งทอง ต.โพธิ์ไทรงาม อ.พึงพาราง จังหวัด พิจิตร โทร. 0811964378

-

ข้อคิดพอเพียง


ชื่อ นามสกุล นายจรัส  โยธา
วันเดือนปีเกิด 14 ต.ค. 2489
อาชีพปัจจุบัน การเกษตร
วุฒิการศึกษา มัธยมศึกษาปีที่ 6 เมื่อปี 2505
ที่อยู่ปัจจุบัน 32/11 บ้านทุ่งสบาย ต.เขากวางทอง อ.หนองฉาง จังหวัด อุทัยธานี โทร.

-


ชื่อ นามสกุล นางจำเนียร  กาญจนพรหม
วันเดือนปีเกิด
อาชีพปัจจุบัน ทำสวน
วุฒิการศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง จบการศึกษา พ.ศ.2530
ที่อยู่ปัจจุบัน บ้านเลขที่ 107/1 หมู่ที่ 12 ตำบล นาท่วมเหนือ จังหวัด ตรัง โทร.

-


ชื่อ นามสกุล นางรุ่งไพลิน  รอดบุญ
วันเดือนปีเกิด
อาชีพปัจจุบัน
วุฒิการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎจังหวัดนครศรีธรรมราช
ที่อยู่ปัจจุบัน บ้านเลขที่ 40/12 หมู่บ้าน ห้วยพาน หมู่ที่ 2 ตำบล กรุงชิง จังหวัด นครศรีธรรมราช โทร.

-


ชื่อ นามสกุล นายจำนงค์  ประวิทย์
วันเดือนปีเกิด
อาชีพปัจจุบัน ทำการเกษตร
วุฒิการศึกษา ประถมศึกษา
ที่อยู่ปัจจุบัน 31/1 บ้านปากหาร หมู่ที่ 2 ต. บ้านยาง อ. คีรีรัฐนิคม จังหวัด สุราษฎร์ธานี โทร.

-


ชื่อ นามสกุล นายสุขุม  ทองขุนคำ
วันเดือนปีเกิด
อาชีพปัจจุบัน ข้าราชการบำนาญ และเกษตรกรรมแบบยั่งยืน
วุฒิการศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต เอกประถมศึกษา ปี พ.ศ. 2530
ที่อยู่ปัจจุบัน 16 หมู่ 8 บ้าน โงกน้ำ ต.นาขยาด อ.ควนขนุน จังหวัด พัทลุง โทร.

-


ชื่อ นามสกุล นายจัน  เย็นทั่ว
วันเดือนปีเกิด
อาชีพปัจจุบัน เกษตรกรรม ทำสวน
วุฒิการศึกษา ประถมศึกษาปีที่ 4
ที่อยู่ปัจจุบัน 155 หมู่ที่ 3 บ้านนางเหรียง ต.เกาะเต่า อ.ป่าพะยอม จังหวัด พัทลุง โทร.

-


 
7  Records

 

 

Last updated : 05-Jul-2009 0:28 AM
© 2008-2009 www.CDLES-STOU.org Sukhothai Thammathirat Open University. All rights reserved.