เลือกค้นตาม:
คำค้น :       
ลำดับที่ชื่อ - สกุลอาชีพปัจจุบันจังหวัดภาค
1นายกระดังงา อ่อนไทรแก้ว  กระบี่ภาคกลาง
2นางกนกวลี กรเกศกมลผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์นางรอง บุรีรัมย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
3นาย กระดังงา อ่อนไทรแก้ว ทำสวนตรังภาคใต้
4นายกฤติเดช ศรีเนตรภัทธ์เกษตรกรมหาสารคามภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
5นายกุศล บุญไทยเกษตรกรจันทบุรีภาคกลาง
6นายแก่นจันทร์ ชาระประธานกลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์กุดดินจี่ กลุ่มอนุรักษ์กระบือไทยกุดดินจี่ หนองบัวลำภูภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
7นายโกศล หมายทองทำนา ทำสวน เลี้ยงปลาสุรินทร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
8นางคอสหม๊ะ แลแมแนประธานกลุ่มปักจักรบ้านยะออ ม.1 ต.จะแนะ อ.จะแนะ จ.นราธิวาสนราธิวาสภาคใต้
9นายคำดี สายแววทำการเกษตร อุบลราชธานีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
10นายคำเดื่อง ภาษีเหมือนๆ จะเป็นอาชีพเกษตรกรรมบุรีรัมย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
11นายคำนึง ชนะสิทธิ์ทำสวนผลไม้จันทบุรีภาคกลาง
12นายคำพันธ์ เหล่าวงษีทำเกษตรกรรมมหาสารคามภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
13นายคำมี พงษ์ศาสตร์ทำนา-ทำสวน ร้อยเอ็ดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
14นายจรัส โยธาการเกษตรอุทัยธานีภาคเหนือ
15นายจวน ผลเกิดทำเกษตร ทฤษฎีใหม่ แบบปลอดสารพิจิตรภาคเหนือ
12345678910...
   มีข้อมูล : 179 record